Váš košík

Aton Art Clan™

Celosvětová doprava na všechny objednávky

Pravidla a podmínky

Podmínky byly naposledy aktualizovány Červenec 9, 2023

1. Úvod

Tyto podmínky se vztahují na tuto internetovou stránku a na transakce související s našimi produkty a službami. Můžete být vázáni dalšími souvisejícími s vaším vztahem s námi nebo jakýmikoli produkty nebo službami, které od nás dostanete smlouva. Pokud jsou některá ustanovení dodatečných smluv v rozporu s jakýmikoli ustanoveními těchto podmínek, budou mít přednost a přednost ustanovení těchto dodatečných smluv.

2. Vazba

Registrací, přístupem nebo jiným používáním této internetové stránky souhlasíte s tím, že budete muset dodržovat tyto podmínky uvedené níže. Pouhé používání těchto internetových stránek znamená znalost a přijetí těchto podmínek. V některých konkrétních případech vás také můžeme požádat o výslovný souhlas.

3. Elektronická komunikace

Používáním těchto internetových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo posílám e-mail, který vám zašleme, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytne elektronicky splnit jakýkoli zákonný požadavek, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

4. Duševní vlastnictví

My nebo naši poskytovatelé licencí vlastníme a kontrolujeme veškerá autorská práva a další práva duševního vlastnictví na internetové stránce a data, informace a další zdroje zobrazené nebo dostupné na internetových stránkách.

4.1 Všechna práva jsou vyhrazena

Pokud konkrétní obsah neurčuje jinak, není vám udělena licence ani žádné jiné právo podle autorských práv, ochranných známek, patentů ani jiných práv duševního vlastnictví. To znamená, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, předvádět, zobrazovat, distribuovat, vkládat do každého elektronického média, měnit, zpětně analyzovat, dekompilovat, přenášet, stahovat, přenášet, zpeněžit, prodávat, nabízet nebo komercializovat zdroje na této webové stránce. v jakékoli formě, bez našeho předchozího písemného povolení, s výčtem a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech kogentního práva (jako je právo citovat).

5. Novinky

Bez ohledu na výše uvedené můžete náš newsletter přeposílat v elektronické podobě ostatním, kteří by mohli mít zájem navštívit naše internetové stránky.

6. Vlastnictví třetí strany

Naše internetové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy nebo jiné odkazy na internetové stránky jiných stran. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webů jiných stran, na které jsou z této internetové stránky odkazy. Produkty nebo služby nabízené jinými webovými stránkami podléhají platným obchodním podmínkám a ustanovením těchto třetích stran. Názory vyjádřené nebo materiály objevující se na těchto webových stránkách nemusí nutně sdílet nebo podporovat.

Neneseme odpovědnost za žádné postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto stránek. Nesete veškerá spojená rizika spojená s používáním těchto internetových stránek a všech souvisejících služeb třetích stran. Nepřijmeme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození způsobené způsobem.

7. Odpovědné používání

Návštěvou našich internetových stránek souhlasíte s tím, že budete používat pouze pro zamýšlené účely v souladu s podmínkami, případnými dalšími smlouvami s námi a platnými zákony, předpisy a obecně uznávanými online postupy a průmyslovými směrnicemi. Nesmíte používat naše internetové stránky nebo služby k používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s ním spojen) škodlivý počítačový software; používat údaje shromážděné z našich internetových stránek pro každou činnost marketingu nebo provádět jakékoli systematické nebo automatizované činnosti shromažďování údajů na našich internetových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

Zapojení do jakékoli činnosti, která může způsobit poškození internetových stránek nebo která narušuje výkon, dostupnost internetových stránek, je přísně zakázáno.

8. Registrace

Můžete si zaregistrovat účet na našem webu. Během tohoto procesu můžete být požádáni o výběr hesla. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesel a informace o účtu a souhlasíte s tím, že svá hesla, informace o účtu nebo zabezpečený přístup k našim internetovým stránkám nebo služby poskytujete s jakoukoli jinou osobou. Nesmíte dělat žádnou jinou osobu, abyste používali váš účet k přístupu na internet, protože jste zodpovědní za všechny aktivity, ke kterému dochází při používání vašich hesel nebo účtů. Pokud se dozvíte o případném prozrazení svého hesla, musíte nás okamžitě informovat.

Po ukončení účtu se nebudete snažit zaregistrovat nový účet bez našeho svolení.

9. Reklamace a vrácení zboží

9.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete fyzické držení zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Naše kontaktní údaje naleznete níže. Můžete použít přiložený vzor formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení na naší internetové stránce.

Pokud byste tuto možnost, zaslali nám potvrzení o přijetí takového odstoupení na trvalé nosiči (např. e-mailem).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, abyste své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odeslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smluv.

9.2 Účinky odstoupení od zmluvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s oznámením dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného druhu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení nabízený společností), bez zbytečného odkladu, v vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto provedeme pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste náhradu použili pro počáteční transakci, pokud jste souhlasili jinak; v žádném případě vám v důsledku takové náhrady nevzniknou žádné poplatky.

Zboží zašlete zpět nebo jej předáte nám nebo nám pověřené k převzetí zboží bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před náhradní lhůtou 14 dnů.

Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Budete muset unést přímé náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vezměte prosím na vědomí, že existují určité zákonné výjimky z práva na odstoupení od smlouvy, a proto některé položky nelze vrátit nebo vyměnit. Dáme vám vědět, zda to platí ve vašem konkrétním případě.

10. Předložení nápadu

Neodesílejte žádné nápady, vynálezy, autorská díla nebo informace, které lze považovat za jiné vlastní duševní vlastnictví a které byste chtěli prezentovat, pokud jsme předtím nepodepsali smlouvu týkající se duševního vlastnictví nebo smlouvu o mlčenlivosti. Pokud nám to prozradíte bez takové písemné smlouvy, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, ukládání, přizpůsobování, publikování, překlady a distribuci vašeho obsahu v existujících nebo budoucích médiích.

11. Ukončení užívání

Na základě vlastního uvážení můžeme kdykoli upravit nebo dočasně nebo trvale přerušit přístup na internetovou nebo jakoukoli službu na nich. Souhlasíte s tím, že neponeseme odpovědnost vůči vám ani žádnou třetí stranu za jakékoli takové úpravy, pozastavení nebo přerušení vašeho přístupu na internetovou stránku nebo jejího používání nebo jakéhokoli obsahu, který jste na webu mohli sdílet. Nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu, a to ani v případě, že určité funkce, nastavení a/nebo jakýkoli obsah, kterým jste trvale přispěli nebo na který jste se spoléhali, budou ztraceny. Nesmíte obcházet nebo obcházet nebo se pokusit obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na naše webové stránky.

12. Záruky a odpovědnost

Nic v žádném případě neomezuje tuto část vyplývající ze zákona, protože omezení nebo vyloučení by bylo nezákonné. Tyto internetové stránky a veškerý obsah na webových stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ „jak jsou dostupné“ a mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Výslovně odmítáme všechny záruky jiného druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o dostupnost, přesnost nebo úplnost obsahu. Nedáváme žádnou záruku, že:

  • tato internetová stránka nebo naše produkty nebo služby budou splňovat vaše požadavky;
  • tato webová stránka bude dostupná, včas, bezpečně nebo bez chyb;
  • kvalita produktu nebo služby zakoupené nebo získané prostřednictvím této internetové stránky plní vaše očekávání.

Nic na této webové stránce nepředstavuje ani nemá představovat právní, finanční nebo lékařskou radu jiného druhu. Pokud potřebujete radu, měli byste se obrátit na příslušného odborníka.

Následující ustanovení části se použijí v maximálním rozsahu této odpovědnosti povoleným platným zákony a neomezeně ani nevyloučí naši v souvislosti s vaší záležitostí, pro kterou by bylo nezákonné nebo nezákonné, abychom naši odpovědnost omezovali nebo vylučovali. V žádném případě neplatíme odpovědnost za žádné nebo nepřímé škody (včetně přímých škod za ušlý zisk, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztráty nebo poškození majetku nebo dat), které vám nebo jakékoli třetí osobě vzniklé. strany, vyplývají z vašeho přístupu na našich internetových stránkách nebo z jejich používání.

Pokud není v jakékoli doplňkové službě odpovídání smluvně uvedeno jinak, naše maximální možná odpovědnost za veškeré škody vzniklé nebo související s webem nebo jakýmikoli produkty a nabízenými nebo nabízenými prostřednictvím webu, bez ohledu na formu právního jednání, které ukládá (ať už na základě smlouvy , spravedlnosti, nedbalosti, zamýšleného jednání, deliktu nebo jinak) bude omezena na celkovou cenu, kterou jste nám zaplatili za nákup takových produktů nebo služeb nebo používání webových stránek. Takový limit se bude vztahovat souhrnně na všechny vaše nároky, akce a příčiny jednání všeho druhu a povahy.

13. Soukromí

Pro přístup k našim webovým stránkám a/nebo služeb můžete požádat o poskytnutí určitých informací o sobě v rámci registračního procesu. Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí.

Vaše osobní údaje bereme vážně a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Vaši e-mailovou adresu nebudeme používat pro nevyžádanou poštu. Jakékoli e-maily, které vám zašleme, budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnutých produktů nebo služeb.

Vyvinuli jsme zásady pro řešení souvisejících obav o soukromí, které můžete mít. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů av našich Zásadách používání souborů cookie.

14. Exportní omezení / soulad s právními předpisy

Přístup na web z území nebo zemí, kde je obsah nebo nákup produktů nebo služeb prodávaných na webu nezákonný, je zakázán. Tuto internetovou stránku nesmíte používat v rozporu s exportními zákony a předpisy Česká republika.

15. Přiřazení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést nebo zadat subdodavateli žádná ze svých práv a/nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek, zcela ani zčásti, žádná třetí strana. Jakékoli údajné přidělení v rozporu s tímto oddílem bude neplatné.

16. Porušení těchto podmínek

Aniž byla dotčena naše další podmínky vašeho chování podle těchto podmínek, pokud můžeme podniknout taková opatření, která považuje za vhodnou k řešení tohoto porušení, včetně dočasného nebo trvalého pozastavení přístupu na webovou stránku, kontaktování poskytovatele internetových služeb požádat , aby vám zablokoval přístup na internetovou stránku a/nebo zahájil proti vám právní kroky.

17. Vyšší moc (vyšší moc)

S výhradou závazků zaplatit peníze podle této smlouvy nebude žádné prodlení, nebude splněno nebo nebude dodrženo žádné z těchto povinností podle této smlouvy nebude za porušení těchto podmínek, pokud a dokud nebude splněno nebo opomenuto vyplývá ze všech příčin mimo přiměřenou kontrolu této strany.

18. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte, budete nás bránit a budete nás chránit před všemi nároky, závazky, škodami, ztrátami a výdaji souvisejícími s vašimi porušeními těchto podmínek a platných zákonů, včetně práv duševního vlastnictví a práv na soukromí. Bezodkladně nám uhradíte naše škody, ztráty, náklady a výdaje související s takovými nároky nebo z nich vyplývající.

19. Vzdání se práva

Neuplatnění některých z ustanovení uvedených v těchto a jakékoli smlouvě nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončení, nebude vykládáno jako zřeknutí takových ustanovení a nebude mít vliv na platnost těchto podmínek nebo pokud se jedná o omezení její části nebo poté právo vymáhat každé ustanovení.

20. Jazyk

Tyto obchodní podmínky budou vykládány výhradně v Angličtina. Veškerá oznámení a korespondence budou psány výhradně v tomto jazyce.

21. Celý souhlas

Tyto obchodní podmínky, společně s naším prohlášením o ochraně osobních údajů A cookie politikou, tvoří úplný závěr mezi vámi a Romanem Wimmerem ve vztahu k vašemu používání této internetové stránky.

22. Aktualizace těchto podmínek

Tyto ocbhodní podmínky můžeme čas od času aktualizovat. Je vaše povinnost pravidelně kontrolovat nebo aktualizace těchto podmínek. Datum uvedené na začátku těchto obchodních podmínek je posledním datem revize. Změny podmínek vstoupí v platnost po zveřejnění těchto změn na této internetové stránce. Vaše další této internetové stránky po zveřejnění změn nebo aktualizace bude doručeno za oznámení, že souhlasíte s používáním dodržováním podmínek a budete jimi vázáni.

23. Volba práva a jurisdikce

Tyto podmínky se řídí zákony Česká republika. Jakékoli spory týkající se těchto podmínek budou podléhat jurisdikci soudů Česká republika. Pokud bude některá část nebo ustanovení těchto podmínek shledána soudem nebo jiným orgánem jako neplatná a/nebo nevymahatelná podle platných právních předpisů, bude taková část nebo ustanovení upravena, vymazána a/nebo vymáhána v maximálním přípustném rozsahu tak, aby byla uvedena platnost záměru těchto obchodních podmínek . Ostatní ustanovení nebudou dotčena.

24. Kontaktní informace

Tuto webovou stránku vlastní a provozuje Roman Wimmer.

Můžete nás kontaktovat ohledně těchto podmínek prostřednictvím našich stránek kontakt.

25. Stáhnout

Můžete si také stáhnout naše obchodní podmínky jako PDF.

Celosvětová doprava

Levné a rychlé dodání

Snadné vrácení do 30 dnů

30denní záruka vrácení peněz

Mezinárodní záruka

Nabízeno v zemi použití

100% Bezpečná pokladna

PayPal / MasterCard / Visa

Vyberte svou měnu